Praktische informatie

Ik heb contracten met de 9 gemeenten van de Brabantse Wal.

De jeugdprofessionals van Centrum Jeugd en Gezin van deze gemeenten kunnen je – na een persoonlijk gesprek – doorverwijzen naar mijn praktijk voor begeleiding. Je kunt ook een doorverwijzing naar mij krijgen via de huisarts. Na doorverwijzing worden de kosten vergoed door de gemeente waar je woont.

Gemeente WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning ) onder de noemer Begeleiding

Kosten:  €19,00 per maand

De WMO-medewerker van de gemeente kan je – na een persoonlijk gesprek – doorverwijzen naar mijn praktijk voor begeleiding. Samen stellen we dan een begeleidingsplan op ter goedkeuring, waarna de behandeling kan worden gestart. Met de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht is een direct contract.

Op de website www.hulpwijzerbrabantsewal.nl vindt U praktische informatie, adressen en hulp dichtbij huis over veel verschillende onderwerpen:

  • Wonen en vervoer
  • Werken en leren
  • Jeugd en gezin
  • Meedoen en meehelpen
  • Zorg en welzijn
  • Geld

De site is een initiatief van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht en is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, verenigingen en organisaties.

Ziektekostenverzekering 

Kosten: €100 per uur. Een gesprek duurt gemiddeld 1,5 uur.

Vergoeding: Ik ben aangesloten bij de NVPA onder registratienummer 100919, lid van het RBCZ onder licentienummer 204636R, BTW ID nummer: NL065969820B01 en KvK nummer 73548510.  Dit kan betekenen dat je voor een vergoeding in aanmerking komt wanneer er in jouw polis bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen is opgenomen. Neem contact op met je verzekeraar over de hoogte van de vergoeding en je eventuele eigen bijdrage.

Werkgever 

Omdat de werkgever er veel aan gelegen is

  •           dat jij als werknemer blijft functioneren en beter in je vel komt te zitten
  •           en daardoor kunt blijven werken of eerder terug kunt keren naar je werk
  •           en je door dit bewustwordingsproces je beter voelt, waardoor je ook beter presteert

is deze vaak bereid mee te betalen of te betalen uit de bij- en nascholingsgelden, aangezien jij aan je persoonlijke ontwikkeling werkt

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Alle bepalingen van de wet WGBO( boek, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994 ) zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst

Artikel 2

Een afspraak met een NVPA- therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd.

In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult in rekening gebracht.

Artikel 3

De door de therapeut toegezonden factuur behoort binnen dertig dagen na datum betaald te zijn.

Artikel 4

Bij niet betaling binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim  en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Artikel 5

Na dertig is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 10,- in rekening gebracht mag worden.

Artikel 6

Is binnen 14 dagen na de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt

Artikel 7

Voor het treffen van de maatregelen overeenkomstig de artikelen 4,5 en 6 ter betaling geldt onverkort, dat dit ter goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden.

Overmacht aan de kant van de cliënt moet ten allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden.

De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.

Klachtenregeling en kwaliteit 

Alle therapeuten aangesloten bij de NVPA zijn gehouden aan de richtlijnen van de beroepscode. De therapeut valt onder het klachtrecht van de NVPA, en voor tuchtrecht onder de koepel RBCZ, met als tuchtcommissie de TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Als geregistreerd lid val ik dus onder de klachtenregeling van deze beroepsorganisaties. Ik werk volgens bepaalde afspraken die deze beroepsorganisaties gemaakt hebben. Deze klachtenregeling is toegankelijk voor cliënten en andere belanghebbenden.

Als u ontevreden bent over de begeleiding of behandeling, stel ik het op prijs dat ik de gelegenheid krijg om er met u over te praten. Als de uitkomst niet bevredigend is, en u wilt toch een klacht indienen dan kunt u bij het RBCZ terecht. (Onder het kopje informatie klikt u op over RBCZ. U klikt door naar wettelijk verplicht en U vindt de wettelijke regeling) U kunt het beste uw klacht online via het klachtenformulier indienen. (Onderaan de pagina klikt U door naar landelijk meldpunt zorg). Zie voor het indienen van een klacht het tuchtcollege TCZ.

Om kwaliteit te waarborgen ben ik bij de volgende verenigingen/ organisaties aangesloten.