Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die ik voor de behandeling noodzakelijk acht en die ik, na toestemming vooraf, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot cliëntengegevens

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De dossiers hebben een bewaartermijn van 20 jaar.

Medezeggenschap:

Uiteraard is het voor de cliënt mogelijk om het dossier in te zien, dit kan op afspraak. Tevens heeft de cliënt de mogelijkheid privacy gevoelige gegevens te laten  verwijderen of onbenoemd te laten in het dossier.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met toestemming vooraf.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van gegevens, dan zal ik eerst informeren en vooraf toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

CALAMITETEN

Wanneer ik als therapeut in een situatie kom welke ik niet op kan lossen met de cliënt, noch in het betrokken netwerk dan wordt het probleem gemeld via het meldformulier volgens het meldprotocol wat op verzoek altijd ter inzage is.

OVERIG

Welke vorm van mishandeling dan ook  wordt via de meldcode als volgt kenbaar gemaakt:

 1. in kaart brengen van signalen
 2. collegiale consultatie
 3. gesprek met de cliënt
 4. wegen van het geweld of de kindermishandeling
 5. beslissen: hulp organiseren of melden

Wij gebruiken alleen functionele cookies. Dat houdt in dat er wordt onthouden in welke taal iemand de site leest en/of hij onthoudt de inhoud van de pagina zodat hij bij een volgend bezoek wat sneller geladen is omdat de informatie nog in zijn geheugen zit.